Achtergrond-1.jpg

kinderADHDcentrum

Het kinderADHDcentrum is ontstaan in 2016 door het samenvoegen van de zorgverlening op het gebied van ADHD van de praktijken ‘Praktijk Pluspunt’ te Warmond en van de kinderartsenpraktijk ‘de kinderdokters’ te Oegstgeest. Voor de niet ADHD zorg kunt u bij 'de kinderdokters' (www.dekinderdokters.nl) en 'Praktijk Pluspunt' (www.praktijkpluspunt.nl) terecht.

In dit centrum werken verschillende disciplines samen: kinderarts Regina van Ommen, orthopedagoog Thamar de Jong en gz-psychologe Sabrina Theijn. Met een geïntegreerde aanpak wordt voor ieder kind een op de individuele situatie toegesneden behandelplan opgesteld. 

Het kinderADHDcentrum biedt laagdrempelige diagnostiek, begeleiding en zo nodig medicamenteuze behandeling bij ADHD. Het centrum kent korte wachttijden. Huisartsen en Jeugd- en Gezinsteams (JGT) worden begeleid bij hun ADHD zorg en er wordt zo goed mogelijk samengewerkt met de GGZ instellingen om een uniforme, kwalitatieve hoogstaande ADHD zorg in de regio te waarborgen.

Om de ADHD zorgverlening door het kinderADHDcentrum blijvend te laten aansluiten bij de zorgvraag in de regio wordt het centrum ondersteund door een Adviesraad waarin huisartsen, het JGT, kinderpsychologen en een kinderpsychiater zijn vertegenwoordigd.

Speerpunten van het kinderADHDcentrum zijn:

  • Diagnostiek, behandeling én begeleiding, eventueel met medicatie onder één dak.

  • Kind- en ouder vriendelijk door de tijd en flexibiliteit in aanbod van spreekuren.

  • Voor ieder kind een op maat gesneden zorg.

  • Nauwe samenwerking met andere betrokken zorgverleners (huisarts, Jeugd Gezondheid Team’s en mogelijk onderwijskrachten).

TELEFOONNUMMER

071-3010360
info@kinderADHDcentrum.nl

ADRES

De Kinderdokters
Haarlemmertrekvaart 33
2343 JC Oegstgeest

Praktijkpluspunt
Dorpsstraat 79
2361 AX Warmond

ADHD

ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ofwel aandachts- en concentratiestoornis met hyperactiviteit. 

Verschillende vormen van ADHD

Er worden in de medische wetenschap drie vormen van ADHD onderkend:

  • Type 1; het overwegend onoplettende type; alleen aandachtsproblemen, zonder hyperactiviteit. Deze vorm komt vaker voor bij meisjes en wordt niet snel herkend bij kinderen omdat ze vaak echt storend gedrag vertonen. (voorheen vaak ADD genoemd)

  • Type 2; Het overwegend hyperactieve en impulsieve type; dit is een vorm zonder concentratieproblemen

  • Type 3; Het gecombineerde type; Deze vorm komt het meest voor en vaker bij jongens dan bij meisjes.

Kenmerken van ADHD

Kinderen met ADHD zijn net als de meeste kinderen leuke kinderen. ADHD heeft vaak alleen maar een negatief stempel maar ADHD heeft ook PLUSPUNTEN:
Kinderen met ADHD zijn creatief en fantasierijk, ze zijn energiek, ze kunnen goed oplossingen bedenken, ze zijn enthousiast, ze zijn eerlijk en rechtvaardig, ze hebben een groot gevoel voor humor, ze hebben originele ideeën, ze zijn vrolijk en spontaan, ze zijn meelevend, ze ondernemen en onderzoeken van alles, ze zijn stoer en durven veel en ze zijn gek op een feestje.

Kinderen met ADHD worden echter ook gekenmerkt door hyperactiviteit, impulsiviteit en gebrek aan concentratievermogen.
De hyperactiviteit uit zich door druk gedrag en onrust. Nu zijn kinderen natuurlijk allemaal wel eens druk, zeker rondom spannende gebeurtenissen zoals Sinterklaas, bezoek aan de dokter of bij stressvolle gebeurtenissen in de omgeving (scheiding ouders of overlijden van een naaste). Kinderen met ADHD zijn echter op een andere manier druk, niet alleen thuis maar ook op school en bij de sportclub. Ze kunnen niet goed stilzitten, er beweegt van alles aan ze, ze praten aan één stuk door en lijken zich niet zelf te kunnen stoppen. Ouders, leerkrachten en de sportcoaches hebben er last van. Er wordt vaak op ‘hyperactieve kinderen’ gemopperd waardoor ze een laag zelfbeeld ontwikkelen. Dit verstoort een normale ontwikkeling. 

De impulsiviteit uit zich door dingen te doen of eruit te flappen zonder na te denken. Het kind heeft moeite om op zijn of haar beurt te wachten. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren zoals bijvoorbeeld zonder te kijken de straat oprennen om een wegrollende bal te pakken. In de puberteit kan deze impulsiviteit soms leiden tot experimenteren met drank, roken en drugs. Eventueel daaruit volgende problemen kunnen leiden tot negatieve effecten op het zelfvertrouwen van het kind.

De concentratiestoornis treedt in eerste instantie vaak minder op de voorgrond en wordt soms pas op latere leeftijd duidelijk. Symptomen zijn onder andere het snel vergeten van dingen, het kwijt raken van allerlei spullen en het hebben van moeite om verschillende opdrachten tegelijk op te volgen. De kinderen lijken vaak te dagdromen en kunnen sloom overkomen. Ze maken slordigheidsfoutjes in het schoolwerk of ze lijken niet te luisteren als ze iets gevraagd wordt. 

Ook op deze kinderen wordt vaak gemopperd met een negatief effect op het zelfvertrouwen. 
Soms vallen kinderen met deze vorm van ADHD juist niet op in de klas omdat ze niet echt deelnemen aan wat er in de groep gebeurt. Deze vorm van ADHD komt vaker voor bij meisjes dan bij jongens.
Soms kunnen kinderen met ADHD zich opeens op één ding heel goed concentreren (bijv. gamen) dit noemen we de zogenaamde ‘hyperfocus’.

Hoe vaak komt het voor?

ADHD komt in alle landen en culturen voor. In Nederland wordt bij 2-5% van de schoolgaande kinderen tot 14 jaar ADHD gediagnosticeerd. Twee van de drie ADHD kinderen met diagnose ADHD zijn jongens. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de problemen zich bij meisjes vaak anders uiten en niet gediagnosticeerd worden als ADHD maar als angst of depressie. 
ADHD van het overwegend onoplettende type (type 1) komt vaker bij meisjes voor dan bij jongens.

Wat is de oorzaak van ADHD?

Wereldwijd is er veel onderzoek gedaan naar ADHD. Dit heeft onder meer aangetoond dat ADHD veroorzaakt wordt door een stoornis in de zogenaamde executieve functies. Dit zijn de regelfuncties van de hersenen. Ze doen hun werk in de voorste delen van de hersenen, in het gebied dat de prefrontale cortex wordt genoemd. 
De regelfuncties zijn vooral nodig bij het verwerken (coördineren en organiseren) van nieuwe en complexe informatie. Voorbeelden zijn het vermogen eigen gedrag, handelingen en gedachten op tijd te stoppen; het vermogen om flexibel van de ene naar de andere situatie te switchen; de vaardigheid om informatie in het geheugen te houden als ook om een taak tot een goed einde te brengen.

Uit hersenonderzoek is duidelijk geworden dat de eerder genoemde prefrontale cortex bij kinderen met ADHD kleiner zijn dan van hun leeftijdsgenoten. Ook lijkt er een probleem te zitten in het doorgeven van “boodschappen”. Boodschappen worden van de ene zenuw doorgegeven aan de andere zenuw door chemische stoffen, neurotransmitters. Er zijn twee soorten neurotransmitters: dopamine en noradrenaline. Uit onderzoek is gebleken dat deze twee stoffen in de hersenen van de kinderen die als ADHD gediagnosticeerd zijn in mindere mate aanwezig zijn dan in die van hun leeftijdsgenootjes.

Verder is vastgesteld dat de erfelijke factor een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van ADHD. Kinderen waarvan één van de ouders ADHD heeft, hebben meer dan twee keer zoveel kans om ook de diagnose ADHD te krijgen. Sommige onderzoeken spreken zelfs van acht keer meer kans.. 

Tevens bevorderen bepaalde omgevingsfactoren het ontstaan van ADHD zoals een moeizame start bij de geboorte, vroeggeboorte en psychische en sociale problematiek. Hierover is echter nog veel onduidelijk en hier wordt nog onderzoek naar gedaan.

Niet alleen ADHD?

In meer dan 50 % van de gevallen gaat ADHD samen met andere (psychische) stoornissen (wordt ook wel co-morbiditeit genoemd). Deze kunnen het gevolg zijn van de ADHD of ook apart voorkomen.
Voorbeelden hiervan zijn:

Gedragsstoornissen;
ODD (oppositioneel opstandige gedragsstoornis) of CD (agressieve gedragsstoornis) De combinatie van ADHD met ODD/CD vormt een groter risico op verslaving en/of strafbaar gedrag. Deze kinderen hebben goede kansen, mits tijdig behandeld met medicatie en gedragstherapie.

Leerstoornissen; 
Van de kinderen met ADHD heeft 20% een leerstoornis. In bijna de helft van de gevallen betreft dat moeite met lezen (Dyslexie), maar ook andere problemen zoals moeite met rekenen (dyscalculie) komt voor.

Stoornissen in het autisme spectrum, zoals PDD-NOS
Kinderen met een zogenaamd autismespectrum stoornis hebben meer moeite om te begrijpen wat er in anderen omgaat en ze kunnen in sociale situaties niet flexibel reageren. Dit maakt hen vaak angstig. Ze houden niet van veranderingen. Deze kinderen kunnen zich soms ook heel druk gedragen, net als sommige kinderen met ADHD. Er wordt dan gesproken over autisme met ADHD kenmerken. Een diagnose stellen is soms lastig. Kinderen met autisme met ADHD kenmerken reageren soms ook goed op ADHD medicatie maar over het algemeen minder goed dan kinderen met enkel ADHD. 

Motorische stoornissen DCD (Developmental Coordination Disorder)
Deze kinderen hebben vooral moeite met de fijne motoriek zoals veters strikken, tekenen en schrijven. Daarnaast hebben ze moeite met plannen en uitvoeren van bewegingen.

Angst en stemmingsstoornissen
Kinderen met ADHD hebben in 25% van de gevallen last van angststoornissen. Dit komt met name bij meisjes voor.

Ticstoornissen
Van de kinderen met ADHD heeft 10% last van een ticstoornis, zoals grimassen, trekkingen in het gezicht of plotselinge bewegingen met armen of benen. Andere vormen van tics kunnen snurken, kuchen of neusophalen zijn.
Soms kunnen tics door de ADHD medicatie worden veroorzaakt. Deze verdwijnen dan weer als de medicatie wordt gestopt. Ook kan medicatie tics verminderen. Als tics langer dan een jaar bestaan, er meerdere bewegingstics zijn en ook minstens één geluidstic dan is sprake van het Syndroom van Gilles de la Tourette

Veranderingen met de leeftijd?

Het beeld van ADHD kan sterk veranderen met de leeftijd. De hyperactiviteit en symptomen van impulsiviteit kunnen rond het tiende of elfde levensjaar langzaam afnemen. Dat is echter niet altijd het geval.
Aandachtsproblemen blijven vaak het hele leven aanwezig. 
Van alle kinderen met ADHD voldoet twee op de drie op volwassen leeftijd nog aan alle kenmerken van het beeld.

De sociaal-emotionele ontwikkeling in de puberteit loopt bij kinderen met ADHD achter. Deze kinderen blijven dus langer onvolwassen gedrag vertonen. Door het trager ontwikkelen van de zelfsturing en zelfredzaamheid, ofwel de regelfuncties, kunnen problemen ontstaan in de sociale contacten en bestaat het risico op overmatig gebruik van nicotine, alcohol en drugs. Deze jongeren met ADHD hebben vaak extra ondersteuning nodig

Hoe stel je de diagnose ADHD?

Helaas is er (nog) geen standaard test voor het vaststellen van ADHD. Er zijn meerdere testen nodig. Om een goede diagnose te kunnen stellen heeft een hierin gespecialiseerde gz-psycholoog informatie van de ouders nodig over de ontwikkeling van het kind vanaf jongs af aan. Ook levert de school informatie aan over het gedrag en de ontwikkelingen van het kind..


Wat als je kind ADHD heeft?

Als een kind de diagnose ADHD krijgt is er in eerste instantie vaak opluchting dat er duidelijkheid is wat er met het kind aan de hand is.
Daarna is er vaak verdriet omdat veel ouders zich afvragen of hun kind zich wel normaal kan ontwikkelen.
Een kind met ADHD vergt veel van ouders. Daarom worden er cursussen gegeven voor ouders van kinderen met ADHD (zie balansdigitaal.nl)
Het is belangrijk dat de ouder zich zoveel mogelijk verdiept in wat ADHD is en hoe deze stoornis het leven van het kind en de rest van het gezin beïnvloedt.

Soms is professionele hulp voor uw kind nodig in de vorm van gedragstherapie door een ervaren kinderpsycholoog. Bij jonge kinderen kan dit in de vorm van speltherapie.
Er zijn ook alternatieve behandelingen zoals onder andere een speciaal ADHD dieet, cogmedtraining, LTO3, visolie en osteopathie. Alhoewel deze therapieën in individuele gevallen successen boeken is hier nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor. 

Naast eventuele gedragstherapie heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat medicatie in 70-80% kan helpen bij het verminderen van bepaalde ADHD kenmerken. In Nederland is er een ADHD richtlijn voor het instellen op medicatie. De medicatie kan door het verminderen van de symptomen vaak het zelfvertrouwen verhogen. Dit bevordert het doorlopen van een voor de leeftijd normale ontwikkeling.
De behandeling van ADHD vindt bij voorkeur plaats door een team van diverse deskundigen waarin in ieder geval een arts en een gedragsdeskundige samenwerken.


Medicatie

Ouders staan soms huiverig tegenover het gebruik van medicatie. 
ADHD is met medicatie niet te genezen. Wel is het wetenschappelijk bewezen dat de kernsymptomen van ADHD (aandachts – en concentratieproblemen, impulsiviteit en hyperactiviteit) door medicatie sterk kunnen verminderen. Dit heeft een gunstig effect op onder meer schoolwerk, de fijne motoriek, de ontwikkeling van het kind, de sociale relaties met andere kinderen en op het zelfvertrouwen. 

De eerste keus in Nederland is het medicijn Methylfenidaat. Bekende merken van dit medicijn zijn: Ritalin, Medikinet, Equasym en Concerta. 
Tweede keus is het medicijn Dexamfetamine, met Amfexa als bekendste merknaam. Als derde keus kan gestart worden met het medicijn Atomoxetine. Meest voorgeschreven merk voor dit medicijn is: Strattera. 

Zowel Methylfenidaat als Dexamfetamine zijn zogenaamde psychostimulantica en vallen daarmee onder de opiumwet. Dit betekent dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de afgifte van recepten controleert. Zo zijn er ook speciale verklaringen nodig indien medicatie wordt meegenomen naar het buitenland
Atomoxetine is geen psychostimulans. Voor dit medicijn gelden bovenstaande regels niet.
Informatie hierover is te vinden op www.CAT.nl.

Links naar kennissites

www.balansdigitaal.nl
www.adhder.nl
www.gedragsproblemenindeklas.nl
www.ADHDnetwerk.nl
www.impulsenwoortblind.nl
www.ggzrichtlijnen.nl

 

 

Ons team

 
Fotoregina.jpg

REGINA VAN OMMEn

“Na mijn opleiding geneeskunde in Rotterdam heb ik mij gespecialiseerd tot kinderarts. Deze opleiding heb ik gevolgd in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam en in het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag. 

Na het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft ben ik in 2000 als kinderarts gestart in het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer. Hier heb ik tot 2017 met veel plezier gewerkt.

In mijn functie als kinderarts in het LangeLand Ziekenhuis heb ik mij op verschillende terreinen verder verdiept. Hierbij gaat het onder andere om specifieke adoptieproblematiek, diabetes en ontwikkelingsproblemen zoals ADHD en autisme.
In 2012 heb ik mede de kinderdokters opgericht waaruit in 2016 het kinderadhdcentrum is ontstaan.
Daarnaast ben ik inmiddels ook werkzaam als kinderarts binnen de GGZ en neem ik nog geregeld waar als algemeen kinderarts

Voor mij is de grootste drijfveer in mijn werk het kunnen omgaan met en helpen van kinderen. Hun spontaniteit en eerlijkheid blijven ontroeren. Het is elke keer een mooie uitdaging om de kinderen te helpen door goed naar hen te luisteren en daardoor te komen tot een juiste behandeling. “. Mijn motto is;’ ieder kind helpen zoals je zou willen dat je eigen kind geholpen wordt.

Om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen in mijn vakgebied  ben ik o.a. lid van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde,  de Sectie Sociale Pediatrie van de NVK en  het ADHD netwerk.

(BIG; 49041688701 / AGB: 03016996).

sabrina-736x918.jpg

SaBrina Theijn

“Na mijn opleiding orthopedagogiek in Leiden (1995) en vervolgens de GZ-kind en jeugd opleiding, heb ik op een aantal werkplekken ervaring op kunnen doen binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, de volwassenpsychiatrie en de kinder-en jeugdpsychiatrie. Ik heb dit alles met heel veel plezier gedaan, maar toch bleef ik dromen over een eigen praktijk. In 2013 kreeg ik de mogelijkheid om Praktijk Pluspunt over te nemen. Deze kans heb ik met beide handen aangegrepen. Binnen de praktijk houd ik mij vooral bezig met onderzoek, behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren, die op enigerlei wijze vast (dreigen) te lopen in hun ontwikkeling. Daarbij hoort vanzelfsprekend ook de begeleiding van hun ouders. 

Ik heb mij in het werken met kinderen en jongeren kunnen specialiseren op verschillende gebieden, zoals autismespectrumstoornissen, ADHD, hoogbegaafdheid, etc. Mijn passie voor het werk zorgt ervoor dat ik elke dag met veel plezier de praktijk in stap met als voornaamste doel de kinderen en hun ouders weer een stapje verder te helpen in hun ontwikkeling.

Om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen op mijn vakgebied ben ik lid van het ‘Nederlandse Instituut van Psychologen’ en ‘de Leidse Aanpak Talent Ontwikkeling’. Tevens ben ik lid van de vereniging zelfstandige psychologen Leiden (ZP-jeugd).”

 

(BIG; 39913536525  / AGB: 94-(0)60623).

Thamar foto SGZ.png

Thamar de JoNG

“In 2012 rondde ik mijn studie Orthopedagogiek af op de Universiteit van Leiden. Sindsdien heb ik als orthopedagoog ervaring opgedaan binnen het onderwijs, de LVB-doelgroep en de GGZ (zowel basis als specialistisch). Mijn hart ligt met name bij het behandelen van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met diverse ontwikkelingsproblematiek. Sinds april 2018 ben ik werkzaam bij het Kinder ADHD Centrum, waar ik mij voornamelijk bezig houd met de diagnostiek en behandeling van kinderen met AD(H)D en aanverwante problematiek, waarbij ouderbegeleiding een belangrijk onderdeel is. Ik vind het belangrijk om goed naar het verhaal en de (verander)wensen van ouders en kinderen te luisteren en aan te sluiten bij de krachten en eigen mogelijkheden van het gezin.

Vaak weten ouders en kinderen zelf heel goed wat zij nodig hebben om hun doel(en) te bereiken. Om mijzelf verder te ontwikkelen volg ik momenteel het registratietraject tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, welke ik in 2019 hoop af te ronden. In het kader van dit traject verdiep ik mij o.a. in het werken vanuit een cognitief-gedragstherapeutisch en systemisch kader. Tevens pas ik EMDR toe bij traumagerelateerde klachten.”


LizanDSC_8022.jpg

lizanne swaan

“Sinds 2017 ben ik werkzaam bij ‘het kinderADHDcentrum’ als praktijk ondersteuner. Ik vind het een uitdaging om cliënten snel te kunnen helpen om de juiste hulp te ontvangen.”

Achtergrond-1.jpg

Werkwijze

Aanmelding

Nadat u verwezen bent door de huisarts of het Jeugd en Gezin Team (JGT) kunt u zich zowel telefonisch als via de website bij het kinderADHDCentrum aanmelden. Er wordt dan binnen enkele dagen contact met u opgenomen. Indien de hulpvraag past binnen ons zorgaanbod, krijgt u een aantal formulieren toegestuurd, die u voorafgaand aan de intake (digitaal) terugstuurt. Na ontvangst van deze formulieren en de verwijsbrief wordt een afspraak ingepland.  

Intake

Afhankelijk van de hulpvraag vindt de intake plaats bij de psycholoog of bij de kinderarts. In het intakegesprek inventariseert de psycholoog of kinderarts uw hulpvraag. Indien nodig wordt er een onderzoek op maat afgesproken. Ook kan er meteen een behandelplan worden voorgesteld.

Behandeling

De behandeling is gericht op het opheffen van de klachten of het beter beheersbaar maken van de problematiek. De behandeling kan psychologisch van aard zijn of kindergeneeskundig dan wel een combinatie daarvan:

Psychologische behandeling
Bij de psycholoog zal deze behandeling vooral bestaan uit ouder begeleiding en/of gedragstherapie van uw kind. Omdat deze zorg op maat geleverd wordt, kan niet vooraf aangegeven worden hoeveel sessies nodig zijn. 

Kindergeneeskundige behandeling
Bij de kinderarts zal de behandeling bestaan uit medicatiebegeleiding. Deze medicatiebegeleiding bestaat uit uitgebreide informatie over de voor- en nadelen van ADHD medicatie en de eventuele bijwerkingen. Er zal een lichamelijk onderzoek plaatsvinden bij uw kind, met meting van lengte, gewicht en bloeddruk. In overleg met u en uw kind zal vervolgens gestart worden met medicatie. Na 1-2 weken volgt er telefonisch en/of mail contact en na 6 weken een vervolg afspraak. Als de medicatie goed blijkt te werken na deze instelperiode, zal in principe de huisarts halfjaarlijks de behandeling vervolgen.

Samenwerking

Om een kind optimaal te kunnen begeleiden is een goede communicatie tussen kind, ouders of verzorgers, school en eventuele andere begeleiders belangrijk. Het kinderADHDCentrum streeft naar een goede samenwerking tussen alle betrokkenen. Zo nodig kunnen andere behandelaars waar wij mee samenwerken, worden ingeschakeld. Indien gewenst kunnen er ook gesprekken op school plaatsvinden.
Waar mogelijk en wenselijk zal de huisarts en het JGT-team bij de behandeling betrokken worden.
Indien er tijdens het traject blijkt dat er meerdere problemen zijn (co-morbiditeit) zal eventueel een kinderpsychiater of specialist in het ziekenhuis worden geraadpleegd of zal daarnaar worden doorverwezen.

Kosten en vergoeding

De psychologische behandeling (diagnostiek en eventuele gedragstherapeutische behandeling)  wordt volledig vergoed door de gemeente voor de kinderen die woonachtig zijn in de regio’s Holland Rijnland en Haaglanden. Indien u wilt weten in welke regio u woont kunt u dit vinden op de volgende websites: www.hollandrijnland.nl en www.h10inkoop.nl.

De kindergeneeskundige behandeling wordt vergoed door de gemeente voor de kinderen die woonachtig zijn in Holland Rijnland. Dit betreft een maximum van 100 minuten per jaar. In het eerste jaar staat dit gelijk aan de instelperiode (2 bezoeken inclusief tussentijds telefonische en/of email consulten, herhaalrecepten en brief aan huisarts). Mocht na de instelperiode van 6 tot 8 weken blijken dat het wennen aan de medicatie meer tijd nodig heeft, is er geen vergoeding door de gemeente voor verdere ondersteuning dat jaar door het kinderADHDcentrum.
Indien u woonachtig bent buiten Holland Rijnland of niet wilt dat de gegevens van uw kind worden gedeeld met de gemeente, kunt u kiezen voor een particulier tarief.
De kosten voor het instellen op medicatie bedragen €350,-. Daarna zijn de kosten voor een (meestal halfjaarlijkse) controle €80,- en voor de telefonisch en emailconsulten betaalt u €30,- . U ontvangt  dan per kwartaal een factuur.

Lukt het u niet om op de afspraak te komen? Geeft u dit dan alstublieft zo snel mogelijk door. De vrijgekomen plaats kan dan voor een andere cliënt worden gebruikt. U kunt uw afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren of verzetten. Indien u de afspraak binnen 24 uur annuleert, zijn wij genoodzaakt u een bedrag van €35 in rekening te brengen.

Contact

 

de Kinderdokters

Haarlemmertrekvaart 33, 2343JC, Oegstgeest

 

 

Praktijkpluspunt

Dorpsstraat 79, , 2361AX, Warmond

 

Afspraak maken

 

Naam *
Naam

U kunt ons benaderen door onderstaande gegevens in te vullen. U wordt dan per mail benaderd of u kunt zich aanmelden voor telefonisch spreekuur donderdagochtend.
Let op de mail komt soms in de spam!